خرید کتاب پودموس و چرخه سیاسی جدید: پوپولیسم چپ و سیاست ضد استقرار

[ad_1]

این جلد ویرایش شده زمینه ای را بررسی می کند که در آن حزب پودموس اسپانیا به عنوان عامل و محصول چرخه های سیاسی عمل می کند. این گزارش شرح نسب ، محیط ایدئولوژیک و نگرش حزب نسبت به سایر اقدامات سیاسی در آمریکای لاتین و اروپای غربی را ارائه می دهد. نویسندگان مقاله به پویایی کثرت تولید شده توسط پودموس به عنوان یک حزب جدید در حال خروج از بحران اقتصادی ، بحران ساختاری مربوط به سوسیال دموکراسی ، و تجسم پروژه دولت رفاه و به طور کلی ، از چپ اشاره می کنند. برای دانش آموزان دبیرستان و دانشگاهیان با علاقه به سیاست ، تاریخ ، فرهنگ و جامعه شناسی اسپانیا جذاب خواهد بود.

[ad_2]

read more