خرید کتاب پوشش های سرامیکی و فلزی مدرن و مواد فیلم نازک برای حفاظت از انرژی و محیط زیست:

[ad_1]

این کتاب تحولات اخیر ، چشم اندازهای آینده تحقیق و داده های مربوطه از دانشگاه ها ، صنعت و آزمایشگاه های تحقیقاتی دولت را مورد بررسی قرار می دهد تا در مورد مکانیسم های اساسی و پردازش و کاربردهای فیلم های نازک و مواد پوشش دهنده فلز و سرامیک مدرن در بخش های انرژی و محیط زیست بحث کند. این یک بستر برای انتشار آخرین پیشرفت در تحقیقات پردازش ، توصیف و مدل سازی است. نویسندگان هم به موانع حرارتی و هم به پوشش های محافظ اشاره می کنند. مواد مغناطیسی و ترموالکتریک و مواد برای سلولهای خورشیدی و سلولهای سوختی اکسید جامد. این یک مطالعه اضافی برای دانشجویان و یک مطالعه مقدماتی برای محققان علوم و مهندسی مواد است.

[ad_2]

read more