خرید کتاب پویایی تشکیلات جامعه: در حال توسعه هویت و ایده های خانه

[ad_1]

این کار میان رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، تکامل و تخریب خانه ها و فضاهای عمومی بحث می کند ، که مرکزی برای توسعه انسجام اجتماعی است. این مجموعه با بررسی چگونگی شکل گیری افراد مختلف در جهان برای ایجاد حس خانه ، شکل گیری هویت را در متن توسعه سریع ، سیاست های دولت نئولیبرال و سیاسی جهانی و داخلی و عوامل مختلف اجتماعی بررسی می کند. مضامین همکاری ، تعارض ، درگیری ، محرومیت و تعادل نیاز به مذاکره بین بازیگران مختلف (به عنوان مثال دولت ، توسعه دهندگان حرفه ای ، فعالان جامعه و ساکنان) با توسعه خانه ها و اجتماعات دارد.

[ad_2]

read more