خرید کتاب پیشرفت در فناوری انتشار صوتی: مجموعه مقالات کنفرانس جهانی انتشار صوتی 2015

[ad_1]

این جلد اسنادی از کنفرانس جهانی انتشارات صوتی 2015 (WCAE-2015) در هاوایی را جمع آوری می کند. تحقیقات و کاربردهای اخیر انتشار صوتی (AE) ، با تأکید ویژه بر تشخیص و پردازش سیگنال AE ، استانداردهای آزمایش و توسعه ابزار AE ، مواد AE ، ساختارها و سیستم های مهندسی ، از جمله پردازش داده ها و روش های تحلیلی و مطالعات موردی مورد بررسی قرار گرفته است.

[ad_2]

read more