خرید کتاب پیشرفت در محاسبات نرم و یادگیری ماشین در پردازش تصویر:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از کاربردهای اخیر محاسبات نرم و یادگیری ماشین در پردازش تصویر است. این بخشها از تقسیم بندی تصویر تا تشخیص اشیا با استفاده از رویکردهای یکپارچه را جستجو می کند و شامل تئوری روش های استفاده شده برای ارائه یک نمای کلی از کاربرد این ابزارها در پردازش تصویر است. این کتاب از نظر علمی تدوین شده است و در درجه اول برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های علوم ، مهندسی و ریاضیات محاسباتی در نظر گرفته شده است. همچنین می تواند برای دوره های هوش مصنوعی ، پردازش تصویر پیشرفته و هوش محاسباتی مورد استفاده قرار گیرد و منبع ارزشمندی برای محققان در محاسبات تکاملی ، هوش مصنوعی و جوامع تصویربرداری است.

[ad_2]

read more