خرید کتاب چرا فلاسفه نمی توانند بخندند؟ :

[ad_1]

این کتاب متون فلسفی غربی و چینی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا مشخص کند که چرا خنده و کمیک قسمت اصلی گفتمان فلسفی نبوده است. کاترین فرسه استدلال می کند که بسیاری از توضیحات فلسفی در مورد خنده سعی در کشف هدف خنده دارند ، بنابراین آن را به جنبه های عمدی و هدفمند طبیعت انسانی که ما را وادار به فلسفه می کنند ، فرعی می کنند. فروز همچنین متن هایی را در نظر می گیرد که در آنها خنده و کمیک نقطه شروع است ، و نه اینکه فقط بخواهد دلایلی برای خنده بیابد ، از خنده سعی در فلسفه پردازی دارد. این کتاب نشان می دهد که داشتن یک زندگی خوب ممکن است مستلزم رد دائمی مفروضات فلسفی از طریق کمیک و خنده باشد.

[ad_2]

read more