خرید کتاب چشم انداز استعمار ماداگاسکار فرانسه:

[ad_1]

این کتاب تاریخ واضحی از ماداگاسکار از دوران قبل از استعمار تا استعمار را ارائه می دهد ، و طیف وسیعی از پروژه ها و برداشت های استعماری فرانسه را که حول موضوعات قدرت ، آسیب پذیری ، بهداشت ، درگیری ، کنترل و هویت می چرخد ​​، بررسی می کند. این بخش در سه زمینه تحقیق متمرکز است: رابطه بین سلطه و ترس از سلامتی ، نقش جزیره در دو جنگ جهانی و رمز و راز مالاگاسایی. ماداگاسکار در حال ظهور ، جمع و پراکنده است. این مکان دیستوپی های استعماری ، برنامه های بزرگ شکسته و واکنش های مختلف بومی است. با ترکیب تحقیقات عمیق بایگانی و تحقیقات اخیر ، جنینگز پروژه استعمار در ماداگاسکار و به طور گسترده تر ، ایده های استعمار را روشن می کند.

[ad_2]

read more