خرید کتاب ژئودینامیک Pythonic: پیاده سازی برای محاسبات سریع

[ad_1]

این کتاب خطاب به دانشجویان و محققان جوانی است که می خواهند بیاموزند چگونه از مدل سازی عددی برای حل مسائل ژئودینامیک استفاده کنند. خوانندگان که به عنوان یک راهنمای آسان برای استفاده و خود گام برداشت شده اند ، برای نزدیک شدن به بیشتر مطالب فقط به تجربه ریاضی پایه نیاز دارند. پیچیدگی کتاب از طریق چهار قسمت جداگانه بسیار تدریجی افزایش می یابد. اولین مقدمه ای در مورد تکنیک های پایتون است که برای ارائه و انجام محاسبات برداری مورد نیاز است. مورد دوم مروری است بر چند نمونه از مکانیک کلاسیک برگرفته از کتابهای مقدماتی فیزیک. قسمت سوم شرح مفصلی از نحوه نوشتن لاگرانژ ، اویلر و ذرات در کدهای سلول برای حل مسائل خطی و غیرخطی در مکانیک پیوستار است. سرانجام ، روش دوم بر روی تکنیک های پیشرفته مانند کدهای درخت ، عناصر مرزی تمرکز دارد و چندین کاربرد در ژئودینامیک را نشان می دهد. کل کتاب پیرامون بسیاری از نمونه های پایتون ساخته شده است تا خواننده را به یادگیری از طریق آزمایش و تجربه به جای تئوری ترغیب کند.

[ad_2]

read more