خرید کتاب ژئو انفورماتیک و علوم جوی:

[ad_1]

این جلد آخرین پیشرفت های علوم جوی را براساس شبیه سازی های عددی ارائه می دهد که از فن آوری های مکانی برای افزایش قدرت محاسباتی استفاده می کنند. این نمونه هایی از چگونگی پشتیبانی ژئوانفورماتیک از تحقیقات هواشناسی ، اقلیم شناسی و مرتبط با آب را گردآوری می کند. یکی از مهمترین ویژگیهای فناوریهای فضایی این است که آنها روشها و ابزارهایی را فراهم می کنند که می توانند در زمان واقعی یا نزدیک به زمان واقعی برای نظارت و پیش بینی فرایندهای جوی مورد استفاده قرار گیرند. این امر به ویژه در مناطقی که پویایی پدیده های جوی قابل توجه است و باعث پیش بینی دقیق می شود ، از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از این مناطق ، منطقه انتقال بین ویژگی های اقیانوسی و قاره ای از آب و هوای عرض میانه است. نمونه های خوبی از تحقیقات منطقه انتقالی را می توان در لهستان و کشورهای همسایه آن یافت. حجم مبحث مجموعه مقالاتی در مورد مدل سازی آب و هوای فیزیکی و داده محور در لهستان را به خواننده ارائه می دهد. این موضوع اصلی از حجم موضوعی گسترش یافته است تا مطالعات موردی راجع به استفاده از ژئو انفورماتیک در تحقیقات جوی در مناطق دیگر در مقیاس های مختلف فضایی را پوشش دهد.

[ad_2]

read more