خرید کتاب کارآفرینی در فرهنگ و صنایع خلاق: چشم انداز شرکت ها و مناطق

[ad_1]

این کتاب مسائل کارآفرینی و مدیریت فرهنگی در زمینه های خلاقیت و فرهنگی را توضیح و تحلیل می کند و در مورد تأثیر تغییرات اقتصادی ، اجتماعی و ساختاری بر کارآفرینی فرهنگی بحث می کند. مطالب خبره با ارائه نمونه هایی از بهترین روش ها ، نقش کارآفرینی فرهنگی را در مدیریت و توسعه مناطق و مقصد بررسی می کند. این روشهای مختلف میان رشته ای ، از جمله چشم اندازهایی از زمینه های کارآفرینی و مدیریت ، حاکمیت منطقه ای و مدیریت و توسعه ، جامعه شناسی ، روانشناسی ، نوآوری و صنایع خلاق را ارائه می دهد ، و همچنین شامل مقالاتی در مورد کارآفرینی فرهنگی در هر دو شرکت و مکانی است مرحله. سطح – یا ، به عبارت دیگر ، در مناطق و جهت ها.

[ad_2]

read more