خرید کتاب کاربرد موجک در پردازش گفتار:

[ad_1]

این نسخه جدید مروری به روز و گسترده در مورد استفاده از تجزیه و تحلیل موجک در طیف وسیعی از برنامه های پردازش گفتار را ارائه می دهد. نویسنده تحولات به روز شده در موضوعاتی از جمله: تقویت گفتار ، سرکوب سر و صدا ، تحلیل طیفی سیگنال گفتار ، ارزیابی کیفیت گفتار ، تشخیص گفتار ، پزشکی قانونی گفتار و تشخیص احساسات گفتاری. نسخه جدید همچنین دارای فصل جدیدی است که به تجزیه و تحلیل اسکالگرام گفتار اختصاص دارد. علاوه بر این ، در این نسخه ، هر فصل به همین ترتیب تغییر یافته است. که خود مختار شود و بتوان جداگانه خواند. در هر فصل ، ادبیات مربوط به موضوع بررسی می شود ، بنابراین استفاده از موجک در کار توضیح داده می شود و سپس نتایج تجربی روش پیشنهادی مورد بحث قرار می گیرد. برای توضیح روش شناسی هر اثر ، نقاشی های مصور نیز اضافه شده است.

[ad_2]

read more