خرید کتاب کتابچه راهنمای یادگیری مادام العمر برای توسعه پایدار:

[ad_1]

این کتاب بر یادگیری مادام العمر برای توسعه پایدار تمرکز دارد ، جنبه ای که بندرت مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این مقاله همچنین رویکردها و تجارب روش شناختی از مطالعات موردی و پروژه هایی را نشان می دهد که نشان می دهد چگونه می توان یادگیری مادام العمر را برای توسعه پایدار عملی کرد. این کتاب به موسسات محترم تحقیقاتی ، دانشگاه ها ، سازمان های غیردولتی و مشاغل فرصت ارائه و ارائه کارهای خود در این زمینه را می دهد. این امر تبادل اطلاعات ، ایده ها و تجربیات بدست آمده در زمینه ابتکارات مربوطه ، به ویژه با توجه به پروژه های موفق و بهترین روش ها را تسهیل می کند.

[ad_2]

read more