خرید کتاب کتاب ارتباطات تغییر اقلیم: جلد. 1. ارتباطات در مورد تئوری تغییر اقلیم

[ad_1]

این کتاب راهنمای جامع ، مروری منحصر به فرد از نظریه ، روش ها و بهترین شیوه ها در ارتباطات تغییر اقلیم از سراسر جهان را ارائه می دهد. این تبادل اطلاعات ، ایده ها و تجارب حاصل از پروژه ها و ابتکارهای موفق را ترویج می کند و در مورد رویکردهای روش شناختی جدید برای ترویج درک بهتر سازگاری با تغییرات اقلیمی بحث می کند. این کتابچه با پر کردن شکافهای موجود در ادبیات ارتباطات تغییر آب و هوا و رویکردی یکپارچه ، تجربه غنی موجود در این زمینه را مستند و منتشر می کند. جلد 1 کتاب راهنما توصیف منحصر به فردی از چارچوب نظری و برخی از حقایق و پدیده های کلیدی را ارائه می دهد که به درک بهتر زمینه های ارتباطات تغییر آب و هوا کمک می کند و زمینه لازم را برای ابتکارهای موفق در این زمینه پیچیده فراهم می کند.

[ad_2]

read more