خرید کتاب کتاب ارتباطات تغییر اقلیم: جلد. 2: شیوه های ارتباطی تغییر اقلیم

[ad_1]

این کتاب راهنمای جامع ، یک نمای کلی از نظریه ، روش ها و بهترین روش ها در ارتباطات تغییر اقلیم از سراسر جهان را ارائه می دهد. این امر تبادل اطلاعات ، ایده ها و تجارب حاصل از پروژه ها و ابتکارهای موفق را تسهیل می کند و از رویکردهای روش شناختی جدید برای ارتقا a درک بهتر سازگاری با تغییرات اقلیمی بحث می کند. این کتابچه با پر کردن شکافهای موجود در ادبیات مربوط به ارتباطات تغییر اقلیم و رویکردی یکپارچه ، تجربه غنی موجود در این زمینه را مستند و منتشر می کند. جلد 2 این کتاب راهنما توصیفی منحصر به فرد از چارچوب نظری و برخی از حقایق و پدیده های کلیدی را ارائه می دهد که به درک بهتر زمینه های ارتباطات تغییر اقلیم کمک می کند و زمینه لازم را برای اقدامات موفق در این زمینه پیچیده فراهم می کند.

[ad_2]

read more