خرید کتاب کتاب راهنمای تحقیقات مربوط به فاجعه:

[ad_1]

این راهنمایی به موقع بر این اصل استوار است که بلایا سازه های اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایا در علوم اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناسی و عملی را فراهم می کند. توجه به موضوعات مفهومی مربوط به مفهوم “فاجعه” و مسائل روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد فاجعه مورد توجه قرار می گیرد. اینها شامل سیستمهای اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و پیامدهای آنها برای تحقیقات آینده است. این کار اساسی اولین خلاصه تحقیقات بین رشته ای در مورد فاجعه است که در حال حاضر وجود دارد و مشخص می کند که چگونه این زمینه به رشد خود ادامه می دهد.

[ad_2]

read more