خرید کتاب کتاب شیمی شیمی محاسباتی:

[ad_1]

قسمت اول به طور خلاصه روشهای مختلف مورد استفاده در شیمی محاسباتی را بدون پرداختن به جزئیات جامع نظریه شرح می دهد. فرضیات اساسی مشترک در اکثر روشهای محاسباتی مبتنی بر مکانیک کوانتومی یا آماری بیان شده است. توجه ویژه ای به محدودیت های کاربردی آنها می شود. بخش دوم شامل مجموعه ای از بخشها است که مهمترین کاربردهای شیمی محاسباتی را نشان می دهد. ساختارهای مولکولی ، مدل سازی خواص مختلف مولکول ها و واکنش های شیمیایی مورد بحث قرار گرفته است. خواص زمین و حالت برانگیخته هم در فاز گاز و هم در محلول ها در نظر گرفته می شوند. مواد جامد و نانومواد در قسمت سوم شرح داده شده است. مباحث تحت پوشش شامل خوشه ها ، ساختارهای دوره ای و نانوسیستم است. توجه ویژه ای به تأثیر ساختارهای نانو در محیط می شود. قسمت چهارم به یک گروه مهم از مواد – مولکول های زیستی اختصاص یافته است. این مقاله بر روی مدلهای جالب سیستمهای بیولوژیکی متمرکز است که توسط شیمی دانان رایانه ای مورد مطالعه قرار می گیرند. RNA ، DNA و پروتئین ها به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته اند. مثالهایی برای محاسبه خصوصیات و فعل و انفعالات آنها آورده شده است. نقش حلالها در واکنشهای بیولوژیکی قابل توجه و همچنین رابطه بین ساختار مولکولی و عملکرد طبقات مختلف بیومولکولها نشان داده شد. در قسمت پنجم مطالب جایزه جدیدی ارائه شده است که به شیمی-انفورماتیک اختصاص یافته است. این منطقه برای بسیاری از کاربردهای محاسباتی حیاتی است. این بخش شامل بحث درباره ایده های اساسی مانند ساختار مولکولی ، توصیف کننده های مولکولی و شباهت شیمیایی است. علاوه بر این ، روشهای QSAR و روشهای تأیید بحث شده است. همچنین نرم افزار منبع باز در دسترس برای شیمی اطلاعات ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

read more