خرید کتاب کتاب علوم و تحقیقات توسعه پایدار:

[ad_1]

این کتاب چند رشته ای به بررسی موارد موردی می پردازد که نشان می دهد چگونه علم و تحقیقات در مورد توسعه پایدار می توانند به اهداف برنامه 2030 برای توسعه پایدار کمک کنند. این شامل کمک محققان توسعه پایدار در سراسر جهان است.

[ad_2]

read more