خرید کتاب کتاب نخبگان سیاسی Palgrave:

[ad_1]

این کتاب راهنما نگاهی جامع به نظریه و تحقیقات کنونی نخبگان سیاسی دارد که در حال حاضر موضوع اصلی تحقیقات دانشگاهی و اظهارنظرهای عمومی است. وی در 40 فصل از دانشمندان برجسته ، غنای و تنوع این رشته را نشان می دهد. این کتابچه راهنما شامل شش بخش است که هر بخش یک ویراستار مشترک را ارائه می دهد ، که بر نظریه های مربوط به نخبگان سیاسی ، روش های مطالعه آنها ، مدلهای اصلی ساختاری و رفتاری آنها در سراسر جهان ، تمایز و ادغام بخشهای نخبگان سیاسی ، ویژگیها و منابع نخبگان تمرکز دارد. و معضلات نخبگان سیاسی در این قرن. چهل سال پس از مطالعه مقایسه ای برجسته رابرت پوتنام در مورد نخبگان سیاسی ، این راهنما منبع ضروری برای دانشمندان و دانشجویان در جستجوی این حوزه پویا است.

[ad_2]

read more