خرید کتاب کشش ناهمسانگرد:

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای مدرن و غیر متعارف برای ناهمسانگردی است. قسمت اول توصیف کلی تئوری های کشش ناهمسانگرد است و قسمت دوم بر فرمالیسم قطبی متمرکز است: مبانی نظری و نتایج به طور کامل همراه با کاربردهایی برای مشکلات طراحی ساختارهای ناهمسانگرد لایه ای توسعه یافته اند. این کتاب براساس سخنرانی های مربوط به ناهمسانگردی است که در Ecole Polytechnique در پاریس ارائه شده است.

[ad_2]

read more