خرید کتاب کنترل جمعیت: مدل های رفتاری جمعی آستانه:

[ad_1]

این کتاب مدل های ریاضی کنترل جمعیت را با تصمیم گیری جمعی آستانه (سازگار) توسط عوامل ارائه می دهد. وی بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رابطه بین مدلهای خرد و ماکرو ساختارهای فعال شبکه ، او مدلهای کنترل جمعیت ایستا (قطعی ، تصادفی و تئوری بازی) و پویا (زمان گسسته و مداوم) را در نظر گرفته و مدلهای تقابل اطلاعات را متمایز می کند. بسیاری از نتایج نه تنها در مورد مسائل مربوط به کنترل جمعیت بلکه در مواردی که در گروه های اجتماعی ، شبکه های اجتماعی در اینترنت و غیره بوجود می آیند نیز صدق می کند. نامزدهای متخصص در مدل سازی رفتار جمعی.

[ad_2]

read more