خرید کتاب کنترل فرآیند: نظریه و کاربردها

[ad_1]

این راهنما را می توان در سطوح مختلف خواند و آن را به یک منبع قدرتمند اطلاعات تبدیل کرد. این بیشتر جنبه های کنترل را معرفی می کند که می تواند به هر کسی کمک کند تا دیدگاه ترکیبی از تئوری کنترل و کاربردهای احتمالی ، به ویژه در زمینه مهندسی فرآیند به دست آورد.

[ad_2]

read more