خرید کتاب کنترل همزمانی در یک سیستم توزیع شده با استفاده از حذف متقابل:

[ad_1]

این کتاب رویکردهای مدرن مختلفی را برای همگام سازی فرآیند در یک محیط توزیع شده ارائه می دهد. دامنه الگوریتم های مورد بحث در کتاب با الگوریتم های حذف متقابل مبتنی بر نشانه که با توپولوژی درختی کار می کنند ، شروع می شود. سپس راه حلهای جالبی برای یک توپولوژی منطقی انعطاف پذیرتر مانند یک نمودار جهت دار ، با یا بدون حلقه وجود دارد. با یک رویکرد کاملاً متفاوت ، یک فصل دو الگوریتم اخیر مبتنی بر رأی گیری DME را ارائه می دهد. تمام الگوریتم های DME ارائه شده در کتاب با هدف اجرای عدالت صف (FCFS) در میان فرایندهای دارای اولویت برابر است. در عین حال ، هنگامی که چنین درخواستی از یک فرآیند با اولویت بالاتر معلق نباشد ، راه حلها اولویت فرآیندهای درخواست کننده را در نظر می گیرند و منابعی را برای اولین درخواست اختصاص می دهند.

[ad_2]

read more