خرید کتاب کیفیت خدمات در بیمارستان های هند: چشم انداز یک بازار در حال ظهور

[ad_1]

این کتاب نگاهی دقیق و تجربی به کیفیت مراقبت از بیمارستان در بازار نوظهور هند ارائه می دهد. کیفیت پایین خدمات درمانی برای بسیاری از بیمارستانها (به ویژه بیمارستانهای دولتی) یک مشکل جدی است و بیماران را مجبور به انتخاب بیمارستانهای خصوصی می کند که گرانتر از بیمارستانهای دولتی است. این کتاب درک جامعی از کیفیت قبلی خدمات درمانی در بیمارستان های هند را ارائه می دهد. این امر بر رضایت بیمار متمرکز است و شامل بینش و بینش ارزشمندی برای مدیریت بیمارستان و دولت است. این کتاب از لحاظ نظری بر اساس ادبیات SERVQUAL است و از روش ها و ابزارهای مناسب و پیچیده برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. این مقاله توسعه مدل علی را با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) برجسته می کند و یک مدل طبقه بندی ارائه شده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارزیابی مراقبت های ویژه قلب ارائه می دهد. این کتاب همچنین به بحث در مورد ماشین های بردار پشتیبانی (SVM) و مقایسه میزان خطا بین SVM و ANN برای یافتن بهترین روش طبقه بندی از این دو می پردازد. به طور کلی ، این کتاب یک اثر به موقع و مرتبط است که به تئوری ، عمل و سیاست کیفیت مراقبت در بیمارستان کمک می کند.

[ad_2]

read more