خرید کتاب گازهای گلخانه ای و مواد معدنی رس: یک نقشه راه عملی روشنگری برای علوم پایه رابط های گازی گلخانه ای

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از آخرین دانش در زمینه تحقیق و توسعه سریع در زمینه تعامل گازهای گلخانه ای با سیستم های رس است. نتایج غیرمنتظره جدیدترین تحقیقات ، مانند ظرفیت جذب غیر معمول و هیسترزیس جذب رسهای تورم ، فعالیت نظری را در این زمینه جذاب تحریک کرده است. دینامیک مولکولی کلاسیک (MD) تورم ناشی از درهم آمیختگی مولکول های آب و تا حدی ، مولکول های CO2 در لایه های رس را توضیح می دهد. با این حال ، تغییر فرکانس غیرمعمول در اثرات مادون قرمز گذرا مولکول های مقطعی و کربناسیون شتابدار بعدی تنها با مدل سازی مکانیک کوانتوم قابل حذف است. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) برای پیشرفته ترین تحقیقات در این زمینه است.

[ad_2]

read more