خرید کتاب گزارش سمینار “رویکردهای نظری پیش بینی شده ، محاسباتی و تجربی به تولید افزودنی” (WAM 2016):

[ad_1]

این جلد رویکردهای نظری و محاسباتی متمرکز است و زمینه هایی مانند مهندسی و علوم مبتنی بر مدل سازی ، مهندسی یکپارچه مواد محاسباتی ، مکانیک ، علوم مواد ، فرایندهای تولید و سایر زمینه های تخصصی را در بر می گیرد. از همه مهمتر ، به طور خلاصه پیشرفت فعلی در توسعه رویکردهای نظری ، محاسباتی و تجربی پیش بینی برای تولید مواد افزودنی را توصیف می کند.

[ad_2]

read more