خرید کتاب گزارش های JIMD دوره 35:

[ad_1]

JIMD Reports گزارشات موردی و گزارشهای کوتاه تحقیق درباره اختلالات متابولیکی ارثی را منتشر می کند. گزارش های موردی برخی از ویژگی های غیرمعمول یا گزارش نشده قبلی مرتبط با این اختلال را برجسته می کند یا به عنوان یک یادآوری مهم از ویژگی های بالینی یا بیوشیمیایی اختلال مندلی عمل می کنند.

[ad_2]

read more