خرید کتاب گوانکسی ، سرمایه اجتماعی و انتخاب مدارس در چین: ظهور سرمایه آیینی

[ad_1]

این کتاب بر استفاده از گوانکسی (روابط شخصی چینی) در زندگی روزمره شهری متمرکز است: به طور خاص چگونه و چرا افراد در شبکه های گوانکسی خود انواع مختلف سرمایه اجتماعی را توسعه می دهند و نقش گوانکسی در انتخاب مدرسه. گوانکسی در جوامع چینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امروزه پدیده ای است که به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در سال های اخیر در چین ، در میان اقدامات حزب کمونیست چین در زمینه فساد ، پدیده والدین با استفاده از گوانکسی برای خرید مکان مدرسه برای فرزندان خود بارها در رسانه ها گزارش شده است. از نظر جامعه شناسی ، این کتاب نحوه و دلیل والدین را نشان می دهد. سرمایه آیینی به توانایی شخص در استفاده از مراسمی برای بهره مندی و به دست آوردن منابع از گوانکسی اشاره دارد.

[ad_2]

read more