خرید کتاب یادگیری آموزش: پیشنهادهایی برای بازسازی آموزش در کشورهای در حال توسعه

[ad_1]

یادگیری برای یادگیری: پیشنهادات برای بازسازی آموزش در کشورهای در حال توسعه یک راهنمای عملی و خط مشی برای رهبران آموزش و پرورش و سایر افرادی است که می خواهند برای بهبود برنامه درسی ، یادگیری ، آموزش و ارزیابی بیشتر کار کنند. این کتاب همچنین یک راهنمای فلسفی است که ارزشهای اساسی و اهداف آموزش و پرورش را در جهانی که به سرعت در حال تغییر است بیان و ادعا می کند. این به ما فرصت و نیاز به کشف مفروضات اساسی و تحریک بحث بیشتر در مورد ماهیت آموزش و یادگیری می دهد.

[ad_2]

read more