خرید کتاب Automotive Systems Engineering II:

[ad_1]

این کتاب دومین جلد منعکس کننده الگوی تغییر طراحی در صنعت خودرو است. این دومین و سومین کارگاه طراحی سیستم های خودرویی است که به ترتیب در مارس 2013 و سپتامبر 2014 برگزار شد و شامل نوآوری های عمده در سیستم های کمک راننده و خودروهای خودکار و همچنین تغییرات اساسی در معماری خودرو است.

[ad_2]

read more