خرید کتاب Vehicle Dynamics: Modeling and Simulation

[ad_1]

نویسندگان به طور دقیق مبانی و توصیفات ریاضی دینامیک خودرو را کشف می کنند. در این زمینه ، سطوح مختلفی از پیچیدگی ، از مدل های پایه تک آهنگ تا مدل های چند بعدی سه بعدی پیچیده ارائه شده است. توجه ویژه ای به روند ایجاد مدل های ریاضی بر اساس اتومبیل های واقعی و بررسی نتایج شبیه سازی می شود. تکنیک های ارائه شده با استفاده از سناریوهای انتخاب شده برنامه با جزئیات توضیح داده می شوند. علاوه بر برخی اصلاحات برای این نسخه دوم ، نمونه های کاربردی دیگری برای مانورهای استاندارد اضافه شده است. برای انطباق با استفاده روزافزون از شبیه سازهای رانندگی در کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی ، بخش جدیدی در مورد مفهوم ، اجرا و کاربرد شبیه سازهای رانندگی اضافه شده است.

[ad_2]

read more